Minimap

awp_Pyramidi/maps/awp_Pyramidi.map
Size: 39×39 Tiles
Tileset: con_egypt.bmp
Original Author: made in Finland
Show Entities: None | Spawns | All
Minimap