Minimap

maps/cs_miami.map
Size80×75 Tiles
Tilesetmiami.bmp
Original Authorunited
Show EntitiesNone | Spawns | All
Minimap